PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Právní základ

1.1. Základní nařízení EU o ochraně osobních údajů, zákon o ochraně osobních údajů z roku 2000 a úprava zákona o ochraně osobních údajů z roku 2018 slouží právu na ochranu osobních údajů. Vaše údaje zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (GDPR, Zákon na ochranu dat 2018, Telekomunikační zákon 2003).


2. Zásadní ustanovení

2.1. Odpovědnou osobou je

PMG Holzhandels GmbH
A-9500 Villach | Ossiacher Zeile 10

Jednatel: Peter Naverschnig

Tel: +43 4242 31426
Fax: +43 4242 31428
E-Mail: office@pmg-holz.at
www.pmg-holz.at

2.2. Naším zvláštním úkolem je chránit a bezpečně uchovávat všechny osobní údaje, které nám svěříte. V tomto dokumentu se dozvíte více o tom, jak Vaše osobní údaje používáme a zpracováváme.

2.3. Na základě GDPR platného od 28. května 2018 Vás tímto informujeme o tom, že v našem podniku PMG Holzhandels GmbH ve Villachu zpracováváme následující osobní údaje:

 • Jméno / Firma
 • Povolání / Označení povolání
 • Číslo zápisu v seznamu firem
 • Kontaktní osoba
 • Adresa firmy nebo jiné adresy dodavatele / zákazníka
 • Kontaktní údaje (telefonní číslo, číslo faxu, e-mailová adresa atd.)
 • Bankovní spojení
 • Údaje k objednávce
 • DIČ
 • Poptávky od zákazníků
 • Certifikace PEFC

Své osobní údaje jste nám poskytli dobrovolně a my tyto údaje zpracováváme výhradně pro výměnu informací, péči o kontakty a realizaci projektů. Osobní údaje nejsou používány pro jiné účely, ani poskytovány třetím osobám.

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou dále potřebné k plnění smlouvy, resp. k provádění předsmluvních opatření. Bez těchto údajů nemůžeme smlouvu s Vámi uzavřít.

Vaše osobní údaje ukládáme v rámci zákonné povinnosti pro uchovávání.

Tento souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat. Odvolání má za následek, že Vaše osobní údaje od tohoto momentu již nebudeme k výše uvedeným účelům zpracovávat. Pro odvolání se prosím obraťte na: paní Renate Kerschbaumer.

Poučení o opravných prostředcích:

V zásadě Vám náleží práva na informace, opravu, vymazání, omezení, přenositelnost dat a protest. K tomu účelu se na nás obraťte. Pokud věříte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právem na ochranu osobních údajů, nebo Vaše nároky na právní ochranu osobních údajů jsou jinak nějakým způsobem porušována, můžete si stěžovat u dozorčího orgánu. V Rakousku je k tomu příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.


3. Účelová vazba, právní základ, doba uložení a příjemce dat

3.1. Naše webové stránky můžete v zásadě navštívit bez uvedení osobních údajů a číst a prohlížet si obsahy. Jestliže s námi navážete kontakt prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou na našich webových stránkách k dispozici [např. e-mail, telefon či fax], budou Vaše uvedené údaje u nás uloženy za účelem zpracování dotazu a pro případ následných dotazů po dobu šesti měsíců. Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu dále nepředáváme, nemůžeme však vyloučit, že do těchto údajů nebude při existenci protiprávního chování nahlédnuto. Shromážděné osobní údaje potřebujeme pro splnění smlouvy, vyúčtování, jakož i pro účely zákaznického servisu. Údaje jsou k tomuto účelu zjišťovány, ukládány, zpracovávány a využívány.

3.2. Osobní údaje, které nám předáte a sdělíte [e-mailová adresa, jméno, adresa, telefonní a faxové číslo] zpracováváme, pokud je to potřeba, po dobu celého obchodního vztahu (od navázání kontaktu, realizaci až po ukončení smlouvy). Kromě toho podle zákonných povinností o ukládání a dokumentaci, jakož i až po ukončení případného právního sporu, pokračujících lhůt pro poskytnutí záruky a záručních lhůt atd.

Pokud nám zašlete osobní údaje e-mailem – tedy mimo tuto webovou stránku – nemůžeme zaručit bezpečný přenos a ochranu Vašich údajů. Kompletní ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná. Doporučujeme Vám, abyste důvěrné údaje nikdy nezasílali nekódované e-mailem.

3.3. Právní základy pro zpracování Vašich osobních údajů jsou na straně jedné splnění smlouvy, oprávněné zájmy, splnění našich právních, resp. smluvních závazků, a na straně druhé Váš souhlas. Neposkytnutí údajů může mít různé důsledky, např. tím nemůže být garantováno splnění smlouvy.

3.4. Zpracování údajů probíhá na bázi zákonných ustanovení § 96 odst. 3 Telekomunikačního zákona a čl. 6 GDPR (zejména souhlas a/nebo nutnost splnění smlouvy).


4. Automatické ukládání dat

Když dnes navštívíte webové stránky, jsou automaticky vytvářeny a ukládány jisté informace, tak i na této webové stránce.

4.1. Navštívíte-li naše webové stránky, uloží náš webový server data (Computer/Server, na kterém je tato webová stránka uložena) automaticky, tak zvané přihlašovací soubory webového serveru. Ty obsahují následující data a informace:

 • vyvolanou stránku (URL)
 • prohlížeč, resp. verzi prohlížeče
 • použitý provozní systém
 • referrer URL (předtím navštívená stránka)
 • hlavní jméno a IP-adresu přistupujícího počítače
 • hodinu dotazu na serveru

Tyto evidované IP-adresy, které spadají též pod osobní údaje, jsou obratem pseudonymizované. Tím je možná už jen hrubá lokalizace návštěvníka naší webové stránky. Tyto údaje nevyužíváme a zpravidla nepředáváme dál, nelze však vyloučit, že do těchto údajů nebude při existenci protiprávního chování nahlédnuto.

4.2. Z důvodů bezpečnosti provozu, k vytvoření statistiky přístupů atd., jsou vytvářeny tyto přihlašovací soubory webového serveru. Tyto přihlašovací soubory jsou ukládány po dobu dvou týdnů a pak automaticky vymazány. Dále jsou také vytvářeny chybové přihlašovací soubory, které jsou nápomocny při vyhledávání chyb. Tyto jsou též po dvou týdnech automaticky vymazány.


5. Cookies

5.1. Naše webová stránka používá tak zvané cookies. Cookies jsou malé textové informace, které umožňují opětovné rozpoznání uživatele a analýzu Vašeho užívání naší webové stránky. Tímto vytvořené informace jsou přenášeny na server poskytovatele a tam ukládány Navíc slouží cookies k měření četnosti vyvolávání stránky a ke všeobecné navigaci. Cookies na Vašem počítači nezpůsobí žádnou škody a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka pro uživatele co nejpříznivější, nejefektivnější a nejbezpečnější. Většina námi používaných cookies jsou tak zvané „Session-Cookies”. Na konci Vaší návštěvy jsou automaticky vymazány. Jiné cookies zůstávají na Vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je nevymažete. Tyto cookies nám umožňují, rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli o spuštění cookies informováni a cookies povolili jen v jednotlivém případě, přijetí cookies pro určité případy nebo zcela vyloučili, jakož i aktivovali automatické vymazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivování cookies může být funkčnost této webové stránky omezena.

5.2. Užíváním naší webové stránky souhlasíte s tím, že používáme cookies. Nastavením svého prohlížeče můžete přijetí cookies odmítnout. Jak to jednotlivě funguje, zjistíte v návodu výrobce svého prohlížeče. Při deaktivování cookies může být funkčnost naší webové stránky omezena.

5.3. Ke správě souborů cookie a podobných používaných technologií (sledovací pixely, webové majáky atd.) a k poskytování souhlasu v tomto ohledu používáme nástroj pro souhlas „Real Cookie Banner“. Podrobnosti o tom, jak „Real Cookie Banner“ funguje, najdete na https://devowl.io/knowledge-base/real-cookie-banner-data-processing/

Právním základem pro zpracování osobních údajů v této souvislosti je čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. c GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je správa cookies a podobných používaných technologií a příslušné souhlasy.

Poskytnutí osobních údajů není smluvně vyžadováno ani nezbytné pro uzavření smlouvy. Osobní údaje nemáte povinnost poskytnout. Pokud osobní údaje neposkytnete, nemůžeme vaše souhlasy spravovat.

5.4. WPML
Tento web používá jazykový plugin WPML od OnTheGoSystems Limited, 22/F 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, aby mohl nabízet německou a anglickou jazykovou verzi webu. WPML používá soubory cookie k určení aktuálního jazyka návštěvníka, jazyka poslední návštěvy a jazyka přihlášených uživatelů. Informace o používaných cookies naleznete na https://wpml.org/documentation/support/browser-cookies-stored-wpml.

5.5. Některé služby zpracovávají osobní údaje v USA. Souhlasem s používáním těchto služeb také souhlasíte se zpracováním vašich údajů v USA v souladu s čl. 49 (1) písm. souhlas DSGVO. Die USA werden vom EuGH als ein Land mit einem unzureichenden USA jsou ESD považovány za zemi s nedostatečnou úrovní ochrany údajů podle standardů EU. Zejména existuje riziko, že vaše údaje budou zpracovány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, případně bez možnosti právní nápravy.


6. Souhlas a právo na odvolání

6.1. Je-li pro zpracování Vašich údajů potřebný Váš souhlas, zpracováváme tyto až po Vašem výslovném souhlasu.

6.2. Zásadně nezpracováváme žádné údaje nezletilých osob a také k tomu nejsme oprávněni. že jste dovršili 14 let nebo existuje souhlas Vašeho zákonného zástupce.

6.3. Svůj souhlas můžete kdykoliv na následující e-mailové adrese odvolat: office@pmg-holz.at. V takovém případě jsou údaje, které jsou dosud o Vás uložené, anonymizovány a dále používány pouze pro statistické účely bez vztahu k osobě. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracovávání probíhajícího na základě uděleného souhlasu až do momentu odvolání.


7. Bezpečnost dat

7.1. Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili uložené osobní údaje proti náhodné či úmyslné manipulaci, ztrátě či narušení a proti přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření průběžně zlepšujeme podle technického pokroku.


8. Vaše práva

8.1. Máte kdykoliv právo na informaci od odpovědné osoby „PMG Holzhandels GmbH – Peter Naverschnig“ o příslušných osobních údajích. Pokud neexistuje zákonná povinnost ukládání, máte právo na vymazání takových údajů, jakož i na odmítnutí zpracování. Dále máte právo na opravu údajů, jakož i na omezení zpracování, na přenositelnost dat, jakož i na stížnost u Rakouského úřadu pro ochranu osobních údajů.

8.2. Ohledně svých práv se na nás obraťte na adrese „office@pmg-holz.at“, nebo nám napište na poštovní adresu odpovědné osoby – viz bod 2.1.


9. Fonty Google – Prohlášení o ochraně osobních údajů

Na naší webové stránce používáme fonty firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) auf unserer Webseite. Používání fontů Google probíhá bez autentizace a fontům Google API nejsou zasílány žádné cookies. Chcete-li mít účet u Google, nejsou Vaše data o účtu Google firmě Google během užívání fontů Google sdělována. Google eviduje pouze užívání CSS a použitých fontů a tato data bezpečně ukládá. Více k těmto a dalším otázkám najdete na https://developers.google.com/fonts/faq.

Která data Google eviduje a k čemu jsou tato data používána, můžete najít na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.


10. Ručení za obsahy

10.1. PMG Holzhandels GmbH jakožto autor nepřebírá záruku za aktuálnost, správnost a úplnost poskytovaných informací na této webové stránce. Nároky na ručení vůči autorovi, které se vztahují na škody materiální či duchovní povahy, které byly způsobeny užíváním či neužíváním nabízených informací, resp. užíváním chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud neexistuje ze strany autora prokazatelně úmyslné či hrubě nedbalé zavinění. Ručení, které se toho týká, je však možné teprve od doby poznání konkrétního porušení práva.. V případě zjištění odpovídajících porušení práva tyto obsahy obratem odstraníme.

10.2. Všechny nabídky jsou nezávazné a nepovinné. Výslovně si vyhrazujeme části stran či celou nabídku bez zvláštního oznámení změnit, doplnit, vymazat či zveřejňování aktuálně či s konečnou platností zastavit.


11. Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tyto cizí obsahy také převzít záruku. Za obsahy na odkazované stránky je odpovědný vždy příslušný poskytovatel či provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování prověřeny na možná porušení práva. Protiprávní obsahy nebyly v době umístění odkazu patrné. Permanentní obsahová kontrola odkazovaných stránek není však bez konkrétních důvodů porušení práva proveditelná. V případě zjištění porušení práva takové odkazy obratem odstraníme.


12. Autorské právo

12.1. Obsahy, které jsme jako provozovatel webové stránky (autor) vytvořili a díla na těchto stánkách podléhají rakouskému autorskému právu. Rozmnožování, přepracovávání, šíření a jakýkoliv druh využití mimo hranice autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora, resp. zhotovitele. Pokud obsahy na této stránce nebyly vytvořeny provozovatelem, je třeba respektovat autorská práva třetích osob. Zejména jsou obsahy třetích osob jako taková označena. Pokud byste přesto byli upozorněni na porušení autorského práva, prosíme o odpovídající upozornění. V případě zjištění porušení práva takové obsahy obratem odstraníme.

12.2. PMG Holzhandels GmbH se snaží ve všech publikacích respektovat autorská práva použitých obrázků, grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, používáním vlastních obrázků, grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, nebo použitím grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů bez licence.
Všechny v rámci internetové nabídky jmenované a příp. třetími osobami chráněné značky a zboží podléhají neomezeně ustanovením právě platného práva o označování a o vlastnických právech příslušného zapsaného vlastníka. Avšak na základě pouhého jmenování nelze činit závěr, že ochranná značka není chráněna právy třetích osob!

12.3.
Copyright pro zveřejněné, autorem samotným zhotovené objekty zůstává výhradně autorovi stránek. Rozmnožování či používání takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických či tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora dovoleno.

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner